Een jaarverslag met bericht van het bestuur of Raad van Toezicht: 9 tips!

Het jaarbericht van het bestuur

Binnenkort is het tijd om het jaarverslag 2020 op te stellen. In formele zin geeft het jaarverslag een getrouw beeld van de organisatie op de balansdatum en beschrijft het de ontwikkelingen in het verslagjaar. En natuurlijk worden de inhoudelijke en financiële resultaten er in gepresenteerd.

Andere onderwerpen die meegenomen worden in het jaarverslag zijn:

  • De keuze van het besturingsmodel en de toepassing van dat model.
  • De wijze waarop de organisatie de risico’s beheerst.
  • De toepassing van de Wet Normering Topinkomens; de bezoldiging van het bestuur en de vergoeding van de leden van de Raad van Toezicht.
  • De toepassing van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).
  • Het verslag van de Raad van Toezicht: een mooi voorbeeld van transparantie.
    Wat neem je mee in het bericht van het bestuur of van de raad?

9 onderwerpen om mee te nemen in het jaarbericht van het bestuur of Raad van Toezicht (RvT):

1.     De Governance Code en de WBTR

Welke Governance Code is van toepassing op de organisatie? Op welke manier wordt de Code toegepast? Waar wijkt de organisatie van de code af en met welke reden?

Per 1 juli 2021 geldt de WBTR. Neem in het jaarverslag mee welke acties het bestuur en/of RvT heeft uitgevoerd ter voorbereiding op de WBTR.

Tip: Beschrijf een voorbeeld waarbij het gekozen besturingsmodel expliciet binnen het bestuur of RvT in het verslagjaar is besproken. Welke afwegingen zijn gemaakt?

Tip: Lees voor meer informatie over de WBTR onze blog die wij hierover geschreven hebben: Blog WBTR

2.     Goedkeuring van nieuw beleid

Is in het afgelopen jaar gewerkt aan een nieuw meerjarenbeleid? Is de stip op de horizon gezet? Of is het meerjarenbeleidsplan opgeleverd en goedgekeurd?

Tip: Geef voorbeelden waar de RvT sparringpartner was van de directeur-bestuurder.

3.     De ontwikkelingen binnen het bestuur of Raad van Toezicht

In het bericht van het bestuur of RvT worden de wisselingen binnen het bestuur of raad gemeld. Zijn er nieuwe leden benoemd en hebben leden afscheid genomen van het bestuur of RvT?

Sla de statuten er eens op na. Wat is er in de statuten opgenomen over de zittingsduur van de leden van bestuur of RvT? Wat schrijven de statuten voor m.b.t. herbenoeming?

Tip: Geef een inkijkje in de keuken: waarom is wel of niet gekozen voor herbenoeming?

4.     Belangrijkste ontwikkelingen

Welke strategische dossiers hebben de agenda het afgelopen jaar bepaald? Is er sprake van een voorgenomen fusie? Is er een structurele bezuinigingstaakstelling opgelegd? Zijn er door het bestuur structurele andere maatregelen genomen of zijn er nieuwe markten aangeboord?

Tip: Benoem de partners waarmee de RvT heeft gesproken in het afgelopen jaar.

5.     Het reflectiemoment van de Raad van Toezicht

Heeft de RvT een zelfevaluatie gehouden? Zo ja, welke vorm is hiervoor gekozen? En welke aandachtspunten leverde de evaluatie op?

Tip: Beschrijf in het jaarbericht van het bestuur of RvT welke stakeholders de RvT om input heeft gevraagd voor de zelfevaluatie.

6.     Financieel verslag van het bestuur en RvT

De RvT heeft de verantwoordelijkheid de externe accountant te benoemen en diens beloning vast te stellen. Het bestuur brengt hiervoor advies uit. Benoeming van de externe accountant vindt plaats voor vier jaar. Een eventuele herbenoeming vindt plaats voor wederom vier jaar.

Tip: Neem in het jaarbericht van het bestuur of de RvT op wat de redenen zijn om te komen tot herbenoeming van de accountant.

7.     Overlegvormen

Hoe vaak kwam het bestuur of de RvT bijeen? Waren het formele en informele vergaderingen? Met wie heeft de RvT gesproken? Met de ondernemingsraad, de accountant of de wethouder? Vond bilateraal overleg plaats met de directeur?

Tip: Maak het voor de lezer interessant en beschrijf de sfeer of een bijzondere locatie waar een overleg heeft plaats gevonden.

8.     Scholing

Heeft in het verslagjaar scholing plaatsgevonden voor de leden van bestuur of RvT? Op welke manier is de behoefte geïnventariseerd?

Tip: Coaching is ook een vorm van scholing. Heeft een ervaren bestuurder een jonge bestuurder de afgelopen periode gecoacht?

9.     Werkgeversrol

Welke cyclus wordt gehanteerd van functionerings- en beoordelingsgesprekken voor de directeur-bestuurder? Hebben de gesprekken plaats gevonden en wie namen deel namens bestuur of RvT?

Tip: Geef de bestuurder in het jaarbericht een pluim bij nieuwe ontwikkelingen waar de RvT zeer tevreden over is!

De uitdaging: Het jaarbericht van het bestuur of RvT heeft maximaal 500 woorden.

En verder:

Wil je meer tips voor het jaarbericht van het bestuur en/of RvT? Vind je het fijn om het verslag eens door ons na te laten lezen? Neem dan gerust contact met ons op: astrid@cirkeltoezicht.nl.

Written By

De Financiële vrouw van de Culturele Sector Specialist in Control en Kwaliteit, en met een passie voor Besturen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.