Algemene Voorwaarden

cropped-cropped-LOGO.jpg

 

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING CIRKELTOEZICHT
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 65106482.

 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en op de uitvoering van overeenkomsten (van opdracht) waarbij Stichting Cirkeltoezicht partij is.
Stichting Cirkeltoezicht hanteert de volgende voorwaarden bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten:

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  Opdrachtgever: het bedrijf, de organisatie of natuurlijke persoon die Stichting Cirkeltoezicht opdracht geeft;
  Opdrachtnemer: Stichting Cirkeltoezicht;
  Offerte: een (schriftelijke) aanbieding van de door Stichting Cirkeltoezicht te leveren producten en diensten aan de opdrachtgever, gespecificeerd naar inhoud, levertijd, prijs en andere condities;
  Overeenkomst: Iedere overeenkomst tot het leveren van producten en diensten van opdrachtnemer aan opdrachtgever.
 2. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van bestuurders en werknemers van opdrachtnemer alsmede van de door opdrachtnemer ingeschakelde derden of hulppersonen.

Artikel 2 Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Standaard voorwaarden die worden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet tenzij deze door opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd of voor bepaalde werkzaamheden is aangegaan.

Artikel 4 Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever 

 1. Indien opdrachtnemer voor de uitvoering van de werkzaamheden primair is aangewezen op informatieverstrekking door opdrachtgever, is opdrachtgever gehouden alle gegevens en bescheiden die opdrachtnemer naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 2. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan opdrachtgever geretourneerd.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer wordt verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. Opdrachtgever draagt ten behoeve van de door opdrachtnemer, of van door derden beschikbaar gestelde personen, kosteloos zorg voor de in redelijkheid benodigde en gewenste faciliteiten.
 6. Zolang de overeenkomst met opdrachtnemer voortduurt, zal opdrachtgever zelf geen activiteiten met betrekking tot de opdracht ondernemen of daartoe derden inschakelen, zonder daarover met de opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt.

Artikel 6 Geheimhouding 

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld, zolang deze vertrouwelijkheid de werkzaamheden van opdrachtnemer niet belemmert, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door haar ingeschakelde derden.

Artikel 7 Tarieven en kosten 

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Alle door opdrachtnemer gepubliceerde tarieven luiden in euro en zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
 4. Alle opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief het door opdrachtnemer beschikbaar gestelde cursusmateriaal. Opgegeven prijzen voor trainingen en/of coaching zijn, tenzij anders vermeld, per deelnemer en inclusief het door opdrachtnemer beschikbaar gestelde cursusmateriaal. Bij trainingen en opleidingen met overnachting(en) is de prijs exclusief de kosten van het arrangement.
 5. Voor opdrachten waarbij door opdrachtnemer derden worden ingeschakeld, worden de kosten aan opdrachtgever doorberekend.

Artikel 8 Betaling

 1. Betaling van facturen dient, tenzij anders overeengekomen, zonder enige inhouding of korting, te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta, op een door opdrachtnemer vermelde bankrekening.
 2. Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
 3. Indien is overeengekomen dat betaling in termijnen zal plaatsvinden, dient iedere termijnbetaling stipt voor de vervaldatum te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de wederpartij van rechtswege in verzuim is en het gehele bedrag ineens opeisbaar wordt.
 4. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De hoogte van deze kosten wordt bepaald op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150.
 5. Verrekening door opdrachtgever van een schuld uit een (eerdere) overeenkomst met een vordering die zij op opdrachtnemer meent te hebben, is uitgesloten.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 7. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om zekerheid voor de betaling te vragen dan wel (gedeeltelijke) vooruitbetaling en de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten tot de gevraagde zekerheidstelling of vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 8. Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 9. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer en door deze ingeschakelde derden, daaronder begrepen personen die als deskundige optreden of op enigerlei wijze betrokken zijn bij de werkzaamheden, van de kosten van verweer, indien zij in een civielrechtelijke of tuchtrechtelijke procedure worden betrokken in verband met de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 9 Opzegging

 1. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen.
 2. Opzegging geschiedt schriftelijk aan de wederpartij.
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever heeft opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die volledig aan opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
 4. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en/of omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 5. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 10 Aansprakelijkheid 

 1. Opdrachtnemer verricht de werkzaamheden naar beste kunnen en neemt daarbij de zorgvuldigheid in acht die van haar kan worden verwacht.
 2. Behoudens in geval van opzet of grove schuld, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige schade die de wederpartij of enige derde mocht lijden ten gevolge van enig handelen of nalaten van opdrachtnemer of van haar medewerkers of van door haar ingeschakelde derden.
 3. Indien opdrachtnemer zich bij de werkzaamheden primair heeft gebaseerd op informatie afkomstig van opdrachtgever en door opdrachtnemer is een fout gemaakt doordat opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
 4. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen, uit welken hoofde dan ook, meer bedragen dan het bedrag dat de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst aan opdrachtnemer verschuldigd is, waarbij in geval van een periodieke betalingsverplichting dit bedrag niet meer zal bedragen dan de vergoeding over ten hoogste één maand. Aansprakelijkheid voor iedere vorm van gevolgschade, waaronder gederfde winsten of bedrijfsschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor geleden gevolgschade noch voor schade geleden door derden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.
 6. Alle rechtsvorderingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer verjaren na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de schade veroorzakende gebeurtenis plaatsvond.

Artikel 11 Reclames 

 1. Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

Artikel 12 Geschillen en toepasselijk recht 

 1. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden en/of uit de met opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen zich eerst tot het uiterste inspannen het geschil in onderling overleg te beslechten. Hiertoe wordt ook gerekend de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling.
 2. Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer haar woonplaats heeft.

Barendrecht, januari 2016