Leergang Beter Besturen

Maatschappelijke organisaties worden veelal door vrijwilligers bestuurd. Veel maatschappelijk organisaties kampen met een terugloop van actieve bestuursleden. Als reactie hierop zien wij vaak dat de zittingsduur van een aantal bestuursleden oploopt. Zij voelen zich (te) verantwoordelijk voor het voortbestaan en de bestuurlijke taken van de organisatie. En hoewel het geweldig is dat deze mensen zich langer inzetten, komt de continuïteit van de organisatie hiermee wel in het geding.

Risico’s

De besturen en raden van toezicht van maatschappelijk organisaties verrichten hun werkzaamheden meestal onbezoldigd. Vaak zijn zij vooral bezig met ‘het goede doen’. Het zorgen voor een goede organisatiestructuur kan hiermee onder druk komen te staan. En daarmee krijgt de uitvoering van taken meer aandacht dan het invoeren van de geldende governance code. Wat juist een bestuurlijke taak is.

En als er zich dan incidenten voordoen dan:

  • kan er imagoverlies ontstaan, zowel voor de organisatie als bestuur / RvT;
  • is het mogelijk dat bestuurders hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld;
  • zien bestuurders ook privé hun reputatie aangetast worden;
  • kunnen maatschappelijk relevante doelen niet zijn/worden behaald;
  • komen samenwerkingen tussen maatschappelijke organisaties tot stilstand;
  • kunnen er nog tal van andere neveneffecten optreden;
  • is de continuïteit van de culturele organisatie in gevaar.

Speciaal voor deze doelgroep heeft Stichting Cirkeltoezicht de Leergang Beter Besturen ontwikkeld.

Doelgroep

Bestuursleden en leden van een Raad van Toezicht van maatschappelijke organisaties. 

Doelstelling

Het vergroten van kennis over goed bestuur bij kleine maatschappelijke organisaties.

Aanbod

De doorgaande leerlijn Beter besturen bestaat uit de Training Verdieping Governance Code Cultuur, de Workshop Implementatie Governance Code Cultuur en de Training Zelfevaluatie.

De doorgaande leerlijn bestaat in totaal uit 3-5 dagdelen. Het is ook mogelijk om aan een losse module deel te nemen. Idealiter nemen per organisatie 2 bestuursleden/RvT-leden deel. De maximale groepsgrootte is 12 deelnemers.

Interesse?

Neem vrijblijvend contact met ons op via het e-mail adres: info@cirkeltoezicht.nl of telefonisch met Tessa: 06-11071098 of Astrid 06-24251869 of stuur ons een mail met het verzoek op de wachtlijst geplaatst te worden voor de eerstkomende leergang. De datum en aanvullende informatie zullen we je dan toesturen.